Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  20.03.2017р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 24.04.2017р.


      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «24» квітня 2017 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18.04.2017 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів ТоваристваМілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства Чернобровську Кароліну Миколаївну.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2016 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Проект рішення з п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. Проект рішення з шостого питання: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення з сьомого питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  Проект рішення з восьмого питання: У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2016 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2016 року, на розвиток Товариства.

9 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 24.04.2017 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі: Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович; Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович; Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі.  2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення з дванадцятого питання: Припинити з 24.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Проект рішення з чотирнадцятого питання: 1.      Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі.

2.  Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

15 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з п’ятнадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2.Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

16 питання: Зміна типу та найменування Товариства. Проект рішення з шістнадцятого питання: Змінити  тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива» та визначити:

  1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»; 

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».

  1. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

англійською мовою: «SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.

17 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення з сімнадцятого питання: 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро та зміну типу та найменування Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів  Мілюшко Едуарду Івановичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

56373

63366

Основні засоби 

5

9

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

3

Сумарна дебіторська заборгованість 

428

2017

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2989

13104

Нерозподілений прибуток 

180

195

Власний капітал 

50292

50246

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

6081

13120

Чистий прибуток (збиток) 

46

122

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

12

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://fbp.com.ua.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Шишков С.Є.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 17.03.2017 року № 52 та від 20.03.2017 року № 53 (виправлення технічної помилки).

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»                                                     С.Є. Шишков       

                                                                                                                      20.03.2017     

ProEmitent.INFO